TRANG CHỦ

HUYỆT  12 ĐƯỜNG KINH

THỦ THÁI ÂM PHẾ KINH

Trung phủ

Vân môn

Thiên phủ

Hiệp bạch

Xích trạch

Khổng tối

Liệt khuyết

Kinh cừ

Thái uyên

Ngư tế

Thiếu thương

THỦ DƯƠNG MINH ĐẠI 

TRƯỜNG KINH

Thương dương

Nhị gian

Tam gian

Hợp cốc

Dương khê

Thiên lịch

Ôn lưu

Hạ liêm

Thượng liêm

Thủ tam lư

Khúc tŕ

Trửu liêu

Ngũ lư

Tư nhu

Kiên ngung

Cự cốt

Thiên đỉnh

Phù đột

Hoà liêu

Nghinh hương

KINH TÚC THÁI ÂM TỲ

Đại đô

Thái bạch

Công tôn

Thương khâu

Tam âm giao

Lậu cốc

Âm lăng tuyền

Huyết hải

Cơ môn

Xung môn

Phủ xá

Phúc kết

Phúc ai

Thực độc

Thiên khê

Hung hương

Chu vinh

Đại bao

KINH TÚC DƯƠNG MINH VỊ

Thừa khấp

Tứ bạch

Cự liêu

Địa thương

Đại nghinh

Giáp xa

Hạ quan

Đầu duy

Nhân nghênh

Thuỷ đột

Khí xá

Khuyết bồn

Khí hộ

Khố pḥng

Ốc ế

Ưng song

Nhũ trung

Nhũ căn

Bất dung

Thừa măn

Lương môn

Quan môn

Thái Ất

Hoạt nhục môn

Thiên xu

Ngoại lăng

Đại cự

Thuỷ đạo

Quy lai

Khí xung

Bể quan

Phục thố

Âm thị

Lương khâu

Độc tỵ

Túc tam lư

Thượng cự hư

Điều khẩu

Hạ cự hư

Phong long

Giải khê

Xung dương

Hăm cốc

Nội đ́nh

Lệ đoài

THỦ THIẾU ÂM TÂM KINH

Cực tuyền

Thanh linh

Thiếu hải

Linh đạo

Thông lư

Âm khích

Thần môn

Thiếu phủ

Thiếu xung

THỦ THÁI DƯƠNG TIỂU TRƯỜNG KINH

Thiếu trạch

Tiền cốc

Hậu khê

Uyển cốt

Dương cốc

Dưỡng lăo

Chi chính

Tiểu hải

Kiên trinh

Nhu du

Thiên tông

Bỉnh phong

Khúc viên

Kiên ngoại du

Kiên trung du

Thiên song

Thiên dung

Quyền liêu

Thính cung

TÚC THIẾU ÂM THẬN KINH

Dũng tuyền

Nhiên cốc

Thái khê

Đại chung

Thuỷ tuyền

Chiếu hải

Phục lưu

Giao tín

Trúc tân

Âm cốc

Hoành cốt

Đại hách

Khí huyệt

Tứ măn

Trung chú

Hoang du

Thương khúc

Thạch quan

Âm đô

Thông cốc

U môn

Bộ lang

Thần phong

Linh khư

Thần tàng

Hoặc trung

Du phủ

TÚC THÁI DƯƠNG BÀNG QUANG KINH

Tinh minh

Toàn trúc

My xung

Khúc sai

Ngũ xứ

Thừa quang

Thông thiên

Lạc khước

Ngọc chẩm

Thiên trụ

Đại trử

Phong môn

Phế du

Quyết âm du

Tâm du

Đốc du

Cách du

Can du

Đởm du

Tỳ du

Vị du

Tam tiêu du

Thận du

Khí hải du

Đại trường du

Quan nguyên du

Tiểu trường du

Bàng quang du

Trung lữ du

Bạch hoàn du

Thượng liêu

Thứ liêu

Trung liêu

Hạ liêu

Hội dương

Thừa pḥ

Ân môn

Phù khích

Uỷ dương

Uỷ trung

Phụ phân

Phách hộ

Cao hoang

Thần đường

Y Hy

Cách quan

Hồn môn

Dương cương

Ư xá

Vị thương

Hoang môn

Chí thất

Bào hoang

Trật biên

Hợp dương

Thừa cân

Thừa sơn

Phi dương

Phụ dương

Côn lôn

Bộc tham

Thân mạch

Kim môn

Kinh cốt

Thúc cốt

Thông cốc

Chí âm

THỦ QUYẾT ÂM TÂM BÀO

Thiên tŕ

Thiên tuyền

Khúc trạch

Khích môn

Gian sử

Nội quan

Đại lăng

Lao cung

Trung xung

THỦ THIẾU DƯƠNG TAM TIÊU KINH

Quan xung

Dịch môn

Trung chủ

Dương tŕ

Ngoại quan

Chi câu

Hội tông

Tam dương lạc

Tứ độc

Thiên tỉnh

Thanh lănh uyên

Tiêu lạc

Nhu hội

Kiên liêu

Thiên liêu

Thiên dũ

Ế phong

Khế mạch

Lư tức

Dác tôn

Nhĩ môn

Hoà liêu

Ty trúc không

TÚC QUYẾT ÂM CAN KINH

Đại đôn

Hành gian

Thái xung

Trung phong

Lăi câu

Trung đô

Tất quan

Khúc tuyền

Âm bao

Ngũ lư

Âm liêm

Cấp mạch

Chương môn

Kỳ môn

TÚC THIẾU DƯƠNG ĐỞM KINH

Đồng tử liêu

Thính hội

Thượng quan

Hàm yến

Huyền lư

Huyền ly

Khúc tân

Suất cốc

Thiên xung

Phù bạch

Đầu khiếu âm

Hoàn cốt

Bản thần

Dương bạch

Đầu lâm khấp

Mục song

Chính dinh

Thừa linh

Năo không

Phong tŕ

Kiên tỉnh

Uyên dịch

Trấp cân

Nhật nguyêt

Kinh môn

Đái mạch

Ngũ xu

Duy đạo

Cư liêu

Hoàn khiêu

Phong thị

Trung độc

Tất dương quan

Dương lăng tuyền

Dương giao

Ngoại khâu

Quang minh

Dương phụ

Huyền chung

Khâu khư

Túc lâm khấp

Địa ngũ hội

Hiệp khê

Túc khiếu âm