DANH MỤC 3033

CY THUỐC ĐNG Y

 1. ắc

 2. m địa quyết
 3. Anh đo
 4. Ấu
 5. Ấu dại
 6. Ấu nước
 7. A k
 8. A phiện
 9. Ba bt hoa nhiều
 10. Ba bng
 11. Bấc
 12. Bạc biển
 13. Bạc h
 14. Ba chạc
 15. Bạc h cay
 16. Ba chạc Poilane
 17. Bạc h lục
 18. Bch bệnh
 19. Bch bộ
 20. Bch bộ đứng
 21. Bi cnh
 22. Bạch cập
 23. Bch chỉ
 24. Bạch chỉ nam
 25. Bạch cổ đinh
 26. Bạch đn chanh
 27. Bạch đn đỏ
 28. Bạch đn hương
 29. Bạch đn l liễu
 30. Bạch đn nam
 31. Bạch đn trắng
 32. Bạch đn xanh
 33. Bạch đậu khấu
 34. Bạch đầu nhỏ
 35. Bạch đu ng
 36. Bạch đồng nữ
 37. Ba chẽ
 38. Bạch hạc
 39. Bch hợp
 40. Ba chĩa
 41. Bch kim
 42. Bạch liễm
 43. Bch nhật
 44. Bạch phụ tử
 45. Bạch thược
 46. Bạch thược nam
 47. Bạch tiền l liễu
 48. Bạch truật
 49. Bả chuột
 50. Bạch x
 51. Bạc l
 52. Bạ cốt tiu
 53. Bắc sa sm
 54. Bạc thau
 55. Bạc thau đ
 56. Bạc thau hoa đẩu
 57. Bạch truật
 58. Ba đậu
 59. Ba đậu ty
 60. Bả dột
 61. Ba gạc
 62. Ba gạc Ấn Độ
 63. Ba gạc Chu đốc
 64. Ba gạc chu Phi
 65. Ba gạc Cuba
 66. Ba gạc l nhỏ
 67. Ba gạc l to
 68. Ba gạc Vn nam
 69. Bi cnh
 70. Bại tượng
 71. Bại tượng hoa trắng
 72. Bại tượng lng rp
 73. Bại tượng lng rp
 74. Ba gạc kch
 75. Ba gạc kch
 76. Bm bm
 77. Bm bm nam
 78. Bần
 79. Bn bin lin
 80. Bng
 81. Bng b
 82. Bng hi
 83. Bng khung
 84. Bằng lăng nước
 85. Bằng lăng ổi
 86. Bằng phi
 87. Bng
 88. Bnh hỏi
 89. Ban L dnh
 90. Ban Npan
 91. Ban rỗ
 92. Bn tay ma
 93. Bn tự cảnh
 94. Bo xun hoa
 95. Ba soi
 96. Bt gic lin
 97. B thuốc
 98. Bắt ruồi
 99. Bầu
 100. Bầu đất
 101. Bầu đất dại
 102. Bầu đất hoa vng
 103. Bầu nu
 104. Bảy l một hoa
 105. Bn bai
 106. Bo ci
 107. Bo hoa du
 108. Bo lục bnh
 109. Bo ong
 110. Bo tấm
 111. Bo tấm ta
 112. B bi
 113. B đặc
 114. B đao
 115. B đỏ
 116. Biến ho
 117. Biến ho Blume
 118. Biến hoa sng Hằng
 119. B kỳ nam
 120. Bm bm
 121. Bm bm ba răng
 122. Bm bm cảnh
 123. Bm bm cảnh
 124. Bm bm chn cọp
 125. Bm bm dại
 126. Bm bm lam
 127. Bm bm l nho
 128. Bm bm ni
 129. Bm bm ta
 130. Bm bm trắng
 131. Bm bm vng
 132. B ng
 133. B thơm
 134. Bời lời đắng
 135. Bời lời l trn
 136. Bời lời nhớt
 137. Bời lời thon
 138. Bồng bồng
 139. Bồng nga truật
 140. Bng ổi
 141. Bng tai
 142. Bng vải
 143. Bng vng
 144. Bng vng l hẹp
 145. Bng xanh
 146. Bộp xoan ngược
 147. Bứa
 148. Bứa mọi
 149. Bứa mủ vng
 150. Bứa nha
 151. Buc
 152. B dẻ
 153. B dẻ hoa nhỏ
 154. B dẻ l lớn
 155. B dẻ trườn
 156. Bi trn
 157. Bi Wallich
 158. Bm bụp
 159. Bm bụp bng to
 160. Bm bụp gai
 161. Bm bụp nu
 162. Bm bụp trườn
 163. Bm sụm
 164. Bn
 165. Bng ch
 166. Bung lai
 167. Bn một buồng
 168. B ốc leo
 169. Bưởi
 170. Bưởi bung
 171. Bưởi chm
 172. Bướm bạc
 173. Bướm bạc Campuchia
 174. Bướm bạc l
 175. Bướm bạc quả nang
 176. Bướm bạc Rehder
 177. Bướm bạc tr
 178. Bụp giấm
 179. Bụt mọc
 180. C
 181. Cẩm
 182. Cậy
 183. C ba thy
 184. Ca cao
 185. Cch
 186. C chắc
 187. Cch cỏ
 188. Cch l rộng
 189. Cch lng mềm
 190. Cch lng vng
 191. Cch thư l trắng
 192. Cch thư Oldham
 193. C chua
 194. Cch vng
 195. C dại hoa tm
 196. C dại hoa trắng
 197. C dại quả đỏ
 198. C đắng ngọt
 199. Ca di xoan
 200. C độc dược
 201. C độc dược cảnh
 202. C độc dược gai t
 203. C độc dược ln
 204. C gai
 205. C gai leo
 206. C hai hoa
 207. Cải bắp
 208. Cải bẹ
 209. Cải củ
 210. Cải cc
 211. Cải cc
 212. Cải đồng
 213. Cải giả
 214. Cải hoang
 215. Cải kim thất
 216. Cải ngọt
 217. Cải rừng b
 218. Cải rừng b lan
 219. Cải rừng l kch
 220. Cải rừng ta
 221. Cải soong
 222. Cải thảo
 223. Cải tha
 224. Cải trời
 225. Cải xanh
 226. Cam
 227. Cam chua
 228. Cẩm chướng gấm
 229. Cậm c
 230. Cẩm c
 231. Cẩm c khc l
 232. Cẩm c lng
 233. Cẩm c nhiều hoa
 234. Cẩm c xoan ngược
 235. Cẩm địa la
 236. Cam đường
 237. Cam hi
 238. Cầm mộc
 239. Cam ni
 240. Cam rừng
 241. Cm
 242. Cam thảo
 243. Cam thảo đất
 244. Cam thảo dy
 245. Cẩm thị
 246. Cam tha
 247. Cm trắng
 248. C muối
 249. Căm xe
 250. C na
 251. Cần dại
 252. Cần
 253. Cang
 254. Cang ấn
 255. Canh chu
 256. C nght
 257. Cng l
 258. Cang mai
 259. Cnh diều
 260. Canhkina
 261. Cnh nỏ
 262. Cần hi
 263. Cần ty
 264. Cần thăng
 265. Cần tri
 266. Cảo bản
 267. Cao cẳng l nhỏ
 268. Co co
 269. Cao su
 270. Cp điền
 271. Cp gai đen
 272. Cp hng ro
 273. C pho
 274. C ph
 275. Cp mộc hnh sao
 276. Cp to
 277. Cp vng
 278. C rốt
 279. Ct cnh
 280. Ct đằng cnh
 281. Ct đằng thơm
 282. Ct đằng thon
 283. Cất hoi
 284. C tri vng
 285. C trời
 286. Ct sm
 287. Cau
 288. Cau cảnh vng
 289. Cau chuột B na
 290. Cau chuột Ba v
 291. Cau chuột Nam Bộ
 292. Cau chuột ni
 293. Cu đằng
 294. Cu đằng Bắc
 295. Cu đằng bng
 296. Cu đằng cnh leo
 297. Cu đằng l thon
 298. Cu đằng l to
 299. Cu đằng quả khng cuống
 300. Cu đằng Trung Quốc
 301. Cu kỷ
 302. Cu kỷ quả đen
 303. Cau Lo
 304. Cầu qua nhm
 305. Cau rừng
 306. Cẩu tch
 307. Cẩu tch Nhật Bản
 308. C v d
 309. Cầy
 310. Cy men
 311. Cy se
 312. Cy sữa tru
 313. Chạ bục
 314. Chạc ba
 315. Chai
 316. Ch l
 317. Ch l biển
 318. Chm
 319. Chm bụi
 320. Chm chu
 321. Chm dại
 322. Chm mo
 323. Chan chan
 324. Chn chim
 325. Chn chim gn dy
 326. Chn chim hoa chụm
 327. Chn chim leo
 328. Chn chim leo hoa trắng
 329. Chn chim ni
 330. Chn chim ni đ
 331. Chn danh hoa thưa
 332. Chn danh nam
 333. Chn danh T lơn
 334. Chn danh Trung Quốc
 335. Chanh
 336. Chanh kin
 337. Chanh ốc
 338. Chnh rnh
 339. Chanh rừng
 340. Chanh trường
 341. Chn kiềng
 342. Chn rết
 343. Chn tru
 344. Chu thụ
 345. Chay
 346. Chay Bắc Bộ
 347. Chay Cc phương
 348. Chay l bng
 349. Chy xim
 350. Ch
 351. Ch dại
 352. Ch dy
 353. Ch hng ro
 354. Ch lng
 355. Chẹo
 356. Chẹo bng
 357. Ch quay
 358. Ch
 359. Ch tầng
 360. Cha vi
 361. Cha vi b
 362. Cha vi bốn cạnh
 363. Cha vi Java
 364. Cha vi lng
 365. Cha vi mũi gio
 366. Cha vi su cạnh
 367. Ching chiếng
 368. Chiết cnh
 369. Chiu liu
 370. Chiu liu nghệ
 371. Chiu liu nước
 372. Chi hng trn trn
 373. Chỉ thin giả
 374. Chi tử b
 375. Choại
 376. Chc
 377. Chc mu
 378. Chc mc
 379. Chc ri
 380. Chc roi
 381. Ch đẻ
 382. Ch đẻ dng đẹp
 383. Ch đẻ hoa đỏ
 384. Ch đẻ thn xanh
 385. Chổi
 386. Chổi đực
 387. Chi mi
 388. Chi mi bụi
 389. Chi mi Henry
 390. Chi mi nam
 391. Chi mi Poilane
 392. Chi mi ta
 393. Chi mi trắng
 394. Chm chm
 395. Chong
 396. Ch nhai
 397. Ch xanh
 398. Cha d
 399. Chua me đất
 400. Chua me đất hoa hồng
 401. Chua me đất hoa vng
 402. Chua me l me
 403. Chua ngt
 404. Chua ngt dai
 405. Chua ngt đốm
 406. Chua ngt hoa thưa
 407. Chua ngt hoa trắng
 408. Chua ngt l thun
 409. Chm bao lớn
 410. Chm gởi k sinh
 411. Chm gởi k sinh
 412. Chm l
 413. Chm ngy
 414. Chm rụm
 415. Chm ruột
 416. Chuối
 417. Chuối c đơn
 418. Chuối con chng
 419. Chuối hột
 420. Chuối rẻ quạt
 421. Chuối rừng
 422. Chuồn chuồn
 423. Cht cht
 424. Cht cht chua
 425. Cht cht hoa dy
 426. Cht cht Nepal
 427. Cht cht nhăn
 428. Cht cht răng
 429. Cọ
 430. Cỏ bạc đầu
 431. Cỏ bạc đầu l ngắn
 432. Cỏ ba l
 433. Cỏ bợ
 434. Cỏ bờm ngựa
 435. Cỏ bng
 436. Cỏ bướm
 437. Cỏ bươm bướm
 438. Cỏ bươm bướm trn
 439. Cỏ bướm nhẵn
 440. Cỏ bướm tm
 441. Cỏ bướm trắng
 442. Cọ sẻ
 443. Coca
 444. Cọ cảnh
 445. Cc chua
 446. Cc chuột
 447. Cốc đ
 448. Cỏ cht ba
 449. Cỏ ch v
 450. Cỏ ch v sng
 451. Cỏ chng
 452. Cc kn
 453. Cc kn Balansa
 454. Cc kn chy di
 455. Cc kn leo
 456. Cc kn mũi
 457. Cc kn st
 458. Cc mẩn
 459. C c
 460. Cocoa
 461. Cỏ c ke
 462. Cỏ cứt lợn
 463. Cọc vng
 464. Cổ dải
 465. Cỏ đắng
 466. Cọ dầu
 467. Cỏ đậu hai l
 468. Cỏ đầu ru
 469. Cỏ đầu ru hoa nch
 470. Cỏ diệt ruồi
 471. Cỏ di trống
 472. Cỏ đui ch
 473. Cỏ đui lươn
 474. C ke
 475. Cỏ g
 476. Cỏ gn cốt hạt to
 477. Cỏ gạo
 478. Cỏ gấu
 479. Cỏ gấu ăn
 480. Cỏ gấu biển
 481. Cỏ gấu di
 482. Cỏ gấu lng
 483. Cỏ gừng
 484. Ci
 485. Ci đầu hồng
 486. Ci d
 487. Ci di bấc
 488. Ci di c đốt
 489. Ci di th
 490. Ci di Wallich
 491. Ci gạo
 492. Ci nước
 493. Ci quăn bng trn
 494. Ci quăn lưỡi liềm
 495. Ci sa biển
 496. Ci ti quả mọng
 497. Ci tương bng rậm
 498. Cối xay
 499. C ke chu
 500. C ke l k
 501. C ke lng
 502. Cỏ ken
 503. C ke quả c lng
 504. Cỏ kỳ nhng
 505. Cola
 506. Cỏ lo
 507. Cỏ l tre
 508. Cỏ l xoi
 509. Cỏ lết
 510. Cỏ luồng
 511. Cỏ mần trầu
 512. Cỏ mật gấu
 513. Cỏ mật nhẵn
 514. Cỏ may
 515. Cơm chy
 516. Cm lang
 517. Cm l thon
 518. Cơm nếp
 519. Cơm nguội
 520. Cơm nguội bẹp
 521. Cơm nguội bng
 522. Cơm nguội c
 523. Cơm nguội lng
 524. Cơm nguội mu
 525. Cơm nguội mộc
 526. Cơm nguội ng
 527. Cơm nguội nhỏ
 528. Cơm nguội thn ngắn
 529. Cơm nguội tuyến
 530. Cơm nguội vi
 531. Cơm nguội xanh tươi
 532. Cỏ mng ngựa
 533. Cơm rượu
 534. Cỏ mủ
 535. Cn ch
 536. Cỏ nến
 537. Cỏ nến l hẹp
 538. Cng
 539. Cng da
 540. Cỏ ngọt
 541. Cỏ nhọ nồi
 542. Cồ nốc l lớn
 543. Cọ nọt
 544. Cỏ phao lưới
 545. Cọ phn
 546. Cỏ phổng
 547. Cỏ quan m
 548. Cỏ k
 549. Cỏ roi ngựa
 550. Cỏ rỏm
 551. Cỏ sn
 552. Cọ sẻ
 553. C sen
 554. Cỏ seo g
 555. Cỏ seo g xẻ nửa
 556. Cỏ sữa hoa khng cuống
 557. Cỏ sữa hồng
 558. Cỏ sữa l lớn
 559. Cỏ sữa l nhỏ
 560. Cỏ tai hổ
 561. Cỏ tai hm
 562. Cốt cắn
 563. Cỏ thạch sng
 564. Cỏ thp bt
 565. Cỏ thp bt yếu
 566. Cỏ the
 567. Cỏ thi
 568. Cỏ thỏ
 569. Cỏ tim phng
 570. Cốt kh củ
 571. Cốt kh muồng
 572. Cốt kh ta
 573. Cốt m
 574. Cỏ tc tin
 575. Cỏ tranh
 576. Cỏ tri g
 577. Cốt toi bổ
 578. Cỏ vng
 579. Cỏ vắp thơm
 580. Cỏ voi
 581. Cỏ vỏ la
 582. Cơi
 583. Cỏ xạ hương
 584. Cỏ xước
 585. Cỏ xước bng đỏ
 586. Cỏ xước nước
 587. Cổ yếm
 588. Cổ yếm l bng
 589. Cựa g
 590. Cu bung
 591. Cc o
 592. Cc o hoa chy
 593. Cc o rau
 594. Cc bạc leo
 595. Cc ba gn
 596. Cc chn vịt
 597. Cc chn vịt Ấn
 598. Cc chn vịt Xngan
 599. Cc chỉ thin
 600. Cc chỉ thin mềm
 601. Cc dại
 602. Cc đắng
 603. Cc di trống
 604. Cc đồng tiền
 605. Cc đồng tiền dại
 606. Cc di trống
 607. Cc gai
 608. Cc hoa trắng
 609. Cc hoa vng
 610. Cc hoa xoắn
 611. Củ chuối
 612. Cc l c
 613. Cc leo
 614. Cc lin chi dại
 615. Cc lục lăng
 616. Cc mắt c nhỏ
 617. Cc mốc
 618. Cc mộc
 619. Cc mng ngựa
 620. Cc mui
 621. Cc nghệ nu
 622. Cc tam thất
 623. Cc tần
 624. Cc trừ trng
 625. Cc vạn thọ
 626. Cc vạn thọ ln
 627. Củ đậu
 628. C đề
 629. C đn
 630. C đn Delpy
 631. C đn đui
 632. Củ dền
 633. C đn hộ sản
 634. C đn l bạc
 635. C đn lng
 636. C đn lng cứng
 637. C đn răng ngựa
 638. C đn Roxburgh
 639. C đn Thorel
 640. Củ dm
 641. Củ dong
 642. Củ gi
 643. Cui
 644. Củ khỉ
 645. C mạch
 646. C mai
 647. Củ mi
 648. Củ mi gừng
 649. Củ nần
 650. Củ nu
 651. Củ nm
 652. Cườm thảo mềm
 653. Cứt ngựa
 654. Cứt quạ
 655. Cứt quạ lớn
 656. Củ tru
 657. Củ từ
 658. Củ từ nước
 659. Cửu nguyn lục
 660. D
 661. Đa bp đỏ
 662. Dạ cẩm
 663. Đa Cua
 664. Đa đa
 665. Dạ hoa
 666. Dạ hợp
 667. Dạ hương
 668. Đại
 669. Đại bi
 670. Đại bi l lượn
 671. Đi hi
 672. Đại hoa đỏ
 673. Đại hong
 674. Đại kế
 675. Đại quản hoa ba mu
 676. Đại quản hoa Nam Bộ
 677. Đại quản hoa Robinson
 678. Đại trắng
 679. Đa lng
 680. Dm xanh
 681. Đắng cay
 682. Đắng cay ba l
 683. Đắng cay leo
 684. Đằng hong
 685. ảng sm
 686. Đăng tiu
 687. Đăng tiu chu Mỹ
 688. Dnh dnh
 689. Dnh dnh bng
 690. Dnh dnh l hẹp
 691. Đn hương trắng
 692. Đan sm
 693. Đo
 694. Đo lộn hột
 695. Đo tin
 696. Đa Talbot
 697. Đạt phước
 698. Đa trn l
 699. Du
 700. Đậu bắp
 701. Du bầu đen
 702. Đậu biếc
 703. Đậu biếc lng vng
 704. Đậu biển
 705. Đậu cnh dơi
 706. Đậu chiều
 707. Dầu chong
 708. Đậu cộ
 709. Đậu cộ biển
 710. Đậu cờ
 711. Dầu con ri đỏ
 712. Đậu dại
 713. Dầu đắng
 714. Dầu dấu
 715. Dầu dấu chẻ ba
 716. Dầu dấu l tần b
 717. Du dy
 718. Đậu đen
 719. Đậu đen thng
 720. Đậu đỏ
 721. Dầu đồng
 722. Đậu đũa
 723. Đậu gạo
 724. Đậu gi
 725. Dầu giun
 726. Đậu H Lan
 727. Đầu heo
 728. Đậu hoa tuyến
 729. Đậu khc quả
 730. Dầu lai c củ
 731. Đậu ma
 732. Dầu m
 733. Đậu mo
 734. Đậu mo lớn
 735. Đậu mo rừng
 736. Dầu m ta
 737. Đậu mỏ leo
 738. Đậu mỏ nhỏ
 739. Đậu muồng ăn
 740. Đậu ngự
 741. Dầu nng
 742. Đầu nưa
 743. Du ni
 744. Dầu ri
 745. Đậu răng ngựa
 746. Đậu rồng
 747. Đầu ra
 748. Du rượu
 749. Đậu tắc
 750. Du tu
 751. Du ty
 752. Dầu tr beng
 753. Đậu tương
 754. Đậu tương dại
 755. Đậu vn trắng
 756. Đậu vẩy ốc
 757. Đậu xanh
 758. Đay
 759. Dy b
 760. Dy bnh nem
 761. Dy bầu rừng
 762. Dy bi c
 763. Dy bng xanh
 764. Dy cm
 765. Dy cng cua
 766. Dy cao su
 767. Dy cao su hồng
 768. Dy chm
 769. Dy ch
 770. Dy chẽ ba
 771. Dy chiều
 772. Dy chiều Ấn Độ
 773. Dy chiều chu
 774. Dy chiều khng lng
 775. Dy cc
 776. Dy cồng cộng
 777. Dy cổ ra
 778. Dy cốt kh
 779. Dy củ chi
 780. Đay dại
 781. Dy dang
 782. Dy đằng ca
 783. Dy đầu mầu
 784. Dy đau xương
 785. Dy đế rt
 786. Dy dọi tn
 787. Dy đn gnh
 788. Dy đn kẻ cắp
 789. Dy gắm
 790. Dy gắm l rộng
 791. Dy gn
 792. Dy gio vng
 793. Dy giun
 794. Dy giun nhỏ
 795. Dy gối
 796. Dy gối trn
 797. Dy hm lin
 798. Dy ha liệt
 799. Dy hong lin
 800. Dy hồ cầu
 801. Dy hc
 802. Dy hương
 803. Dy khai
 804. Dy khng l
 805. Dy khố rch
 806. Dy l bạc
 807. Dy lim
 808. Dy li tiền
 809. Dy li tiền rễ di
 810. Dy lưỡi lợn
 811. Dy mật
 812. Dy mt
 813. Dy mấu
 814. Dy mề g
 815. Dy mối
 816. Dy nam hong
 817. Dy ng lo
 818. Dy phục linh
 819. Dy quả cong
 820. Đay quả di
 821. Dy quai ba l
 822. Dy quai bị
 823. Dy quai bị l thon
 824. Dy quai trn
 825. Dy quần qun
 826. Dy quinh tu
 827. Dy rơm
 828. Dy ruột g
 829. Dy sm
 830. Dy sen
 831. Dy song bo
 832. Đay suối
 833. Dy sương sm
 834. Dy sương sm nhọn
 835. Dy to
 836. Dy thanh phong
 837. Dy thần thng
 838. Dy tha canh
 839. Dy tha canh gn mạng
 840. Dy thường xun
 841. Dy tc tin
 842. Dy trổ
 843. Dy trường khế
 844. Dy trường ngn
 845. Dy vc rừng
 846. Dy vằng trắng
 847. Dy vng ky
 848. Dy v tru
 849. Dy xanh
 850. Dy xanh lng
 851. Dy xen
 852. Đa
 853. Đậu rựa
 854. Đậu ty
 855. Đề
 856. Đen
 857. Dền canh
 858. Dền cơm
 859. Dền đui chồn
 860. Dền gai
 861. Dền leo
 862. Dền ty
 863. Dẻ Trng khnh
 864. Dệu
 865. Dệu cảnh
 866. Địa hong
 867. Địa liền
 868. Địa phu
 869. Địa tiền
 870. Địa y phổi
 871. Dim gic
 872. Đin điển
 873. Đin điển đẹp
 874. Điền thanh bụi
 875. Điền thanh gai
 876. Diếp c
 877. Diếp c suối
 878. Diếp dại
 879. Diếp xoăn
 880. Điều đỏ
 881. Điều nhuộm
 882. Đinh cng
 883. Đinh hương
 884. Đinh lăng
 885. Đnh lịch
 886. Đỉnh tng
 887. D
 888. Dọc
 889. Độc hoạt
 890. D đất
 891. D đất hnh cầu
 892. Đom đm
 893. D mười nhị
 894. Đơn chu chấu
 895. Dớn đen
 896. Đơn đỏ
 897. Dong
 898. Dong nước
 899. Đng quỳ
 900. Dong riềng
 901. Dong rừng
 902. Đồng tiền
 903. Dng xanh
 904. Đơn hẹp
 905. Đơn hồng
 906. Đơn kim
 907. Đơn l nhọn
 908. Đơn lo
 909. Đơn lộc ớt
 910. Đơn lưỡi hổ
 911. Đơn mặt trời
 912. Đơn nem
 913. Đơn ni
 914. Đơn răng cưa
 915. Đơn rau m
 916. Đơn tr
 917. Đơn trm
 918. Đơn trắng
 919. Đơn Trung Quốc
 920. Đơn tướng qun
 921. Đơn vng
 922. Đt
 923. Đỗ trọng
 924. Đỗ trọng dy
 925. Đỗ trọng dy vỏ hồng
 926. Đỗ trọng nam
 927. Dừa
 928. Dứa Bắc
 929. Dưa bở
 930. Dừa cạn
 931. Dưa chuột
 932. Dưa chuột dại
 933. Dưa dại
 934. Dưa gang
 935. Dưa gang ty
 936. Dứa gỗ
 937. Dứa gỗ nhỏ
 938. Dưa hấu
 939. Dưa lng nhm
 940. Dứa Mỹ
 941. Dứa Mỹ l nhỏ
 942. Dưa ni
 943. Dừa nước
 944. Dứa
 945. Dứa sợi
 946. Dứa sợi gai nhỏ
 947. Dứa thơm
 948. Dũ dẻ tru
 949. Dũ dẻ trơn
 950. Đu đủ
 951. Đu đủ rừng
 952. Di đục
 953. Dung chụm
 954. Dung đắng
 955. Dung đất
 956. Dung đen
 957. Đng đnh
 958. Đưng hạt cứng
 959. Dung hoa chy
 960. Đưng lng
 961. Dung l to
 962. Dung l thon
 963. Dung lụa
 964. Đưng mảnh
 965. Dung mốc
 966. Đước
 967. Đước xanh
 968. Duối
 969. Đui chồn chn thỏ
 970. Đui chồn hoe
 971. Đui chồn l tim
 972. Đui chồn mu
 973. Đui chồn Nam Bộ
 974. Đui chồn tc
 975. Đui chuột
 976. Duối cỏ
 977. Đui cng hoa đỏ
 978. Đui cng hoa trắng
 979. Duối leo
 980. Duối r
 981. Duối rừng
 982. Đui tru
 983. Dướng
 984. Dương cam cc
 985. Dương đo Trung Quốc
 986. Dương đầu t
 987. Dương địa hong
 988. Dướng nhỏ
 989. Đương quy
 990. Dương xỉ thường
 991. Du sam
 992. Dũ sang
 993. di trống
 994. lớn đầu
 995. Ga
 996. Gấc
 997. Ga
 998. Gai cua
 999. Gai dầu
 1000. Gai kim
 1001. Gai ma vương
 1002. Găng chụm
 1003. Găng cơm
 1004. Găng gai
 1005. Găng gai cong
 1006. Găng hai hạt
 1007. Găng nam bộ
 1008. Găng nước
 1009. Găng trắng
 1010. Găng tu h
 1011. Go
 1012. Gạo
 1013. Go khng cuống
 1014. Gạo sấm
 1015. Go trn
 1016. Go vng
 1017. Go vin
 1018. Gạt nai
 1019. Ghẻ
 1020. Ghi c đốt
 1021. Ghi l xoan
 1022. Ghi trắng
 1023. Gi
 1024. Gic đ
 1025. Gia đỏ trong
 1026. Giam
 1027. Ging hương
 1028. Ging hương ấn
 1029. Giang ni
 1030. Giang ng
 1031. Giần sng
 1032. Giọt snh
 1033. Giọt snh Hồng Kng
 1034. Giu gia
 1035. Giu gia xoan
 1036. Giẻ
 1037. Giẻ c cuống
 1038. Giền
 1039. Giẻ nam bộ
 1040. Giềng giềng
 1041. Giềng giềng đẹp
 1042. Gi co
 1043. Giổi
 1044. Giổi găng
 1045. Giổi nhung
 1046. Giổi tanh
 1047. Giổi tri
 1048. G đỏ
 1049. Gội
 1050. Gối hạc
 1051. Gối hạc bằng
 1052. Gối hạc đen
 1053. Gối hạc nhăn
 1054. Gối hạc nhọn
 1055. Gối hạc trắng
 1056. Gội nước
 1057. G mật
 1058. Gon
 1059. Gọng v l bn nguyệt
 1060. G nước
 1061. Gừa
 1062. Gi da
 1063. Gi da c cnh
 1064. Gừng
 1065. Gừng dại
 1066. Gừng gi
 1067. Gừng la
 1068. Guồi
 1069. Guồi Ty
 1070. Guột
 1071. Guột cứng
 1072. Guột rạng
 1073. Hắc x
 1074. Hải anh
 1075. Hải đồng
 1076. Hải đồng nhiều hoa
 1077. Hi nhi cc
 1078. Hải thng
 1079. Hạ kh thảo
 1080. Hm ếch
 1081. Hm huốt
 1082. Hm x
 1083. Han dy
 1084. Hnh
 1085. Hnh biển
 1086. Hnh ta
 1087. Hnh tăm
 1088. Hnh ty
 1089. Han lnh
 1090. Hn the
 1091. Hn the ba hoa
 1092. Hn the cy
 1093. Han voi
 1094. Ho duyn trị li
 1095. H thủ
 1096. H thủ trắng
 1097. Hậu b hương
 1098. Hậu phc nam
 1099. Hẹ
 1100. Hế mọ
 1101. Ho
 1102. Hếp
 1103. Hoa bươm bướm
 1104. Hoa cnh giấy
 1105. Hoa chng
 1106. Hoắc hương
 1107. Hoa chung đỏ
 1108. Hoắc hương hoa nhỏ
 1109. Hoắc hương nhẵn
 1110. Hoắc hương ni
 1111. Hoa cỏ
 1112. Hoa giấy
 1113. Hoa hin
 1114. Hoa hồng
 1115. Ha hương
 1116. Hoa ki
 1117. Hoa ki nhọn
 1118. Hoa mười giờ
 1119. Hong b
 1120. Hong cầm
 1121. Hong cầm Ấn
 1122. Hong cầm Nam bộ
 1123. Hong cầm ru
 1124. Hong đn
 1125. Hong đằng
 1126. Hong đn giả
 1127. Hong đằng l to
 1128. Hong hoa
 1129. Hong kinh
 1130. Hong kỳ
 1131. Hong lin
 1132. Hong lin gai
 1133. Hong lin r
 1134. Hong manh
 1135. Hong nn
 1136. Hong tinh hoa đỏ
 1137. Hong tinh hoa đốm
 1138. Hong tinh hoa trắng
 1139. Hoa phấn
 1140. Hoạt bi
 1141. Hoa thảo
 1142. Hoa tin
 1143. Hoa tin to
 1144. Hoa tm
 1145. Hoa tm khim
 1146. Hoa t ngọ
 1147. Hổ b
 1148. Hồ chi
 1149. Hồ đo
 1150. He
 1151. He Bắc bộ
 1152. He lng
 1153. Hi
 1154. Hồi đầu
 1155. Hồi
 1156. Hồi ni
 1157. Hồi nước
 1158. Hồ l ba
 1159. Hong
 1160. Hồng anh
 1161. Hồng b
 1162. Hồng b rừng
 1163. Hồng cu
 1164. Hồng
 1165. Hồng hoa
 1166. Hồng mai
 1167. Hồng nhiều hoa
 1168. Hồng xim
 1169. Hp
 1170. Hợp hoan
 1171. Hợp hoan thơm
 1172. Hổ vĩ mp l vng
 1173. Hổ vĩ xm
 1174. Hu đay
 1175. Hu đen
 1176. Huệ
 1177. Hng cy
 1178. Hng chanh
 1179. Hng giổi
 1180. Hng lũi
 1181. Hương bi
 1182. Hướng dương
 1183. Hướng dương dại
 1184. Hương lu
 1185. Hương nhu ta
 1186. Hương nhu trắng
 1187. Hương thảo
 1188. Hp lng
 1189. Huyễn sm
 1190. Huyễn tinh
 1191. Huyết đằng
 1192. Huyết dụ
 1193. Huyết gic
 1194. Huyết hoa
 1195. Huyệt khuynh ta
 1196. Huyết rồng
 1197. Huyết rồng hoa nhỏ
 1198. Huỳnh b
 1199. Huỳnh đường
 1200. Huỳnh lin
 1201. Huỳnh x
 1202. Hy kiểm
 1203. Hy thim
 1204. ch mẫu
 1205. ch mẫu nam
 1206. K
 1207. K chn vịt
 1208. K cốt thảo
 1209. K đầu ngựa
 1210. K đay vng
 1211. K đồng tiền
 1212. K hoa đo
 1213. K hoa vng
 1214. K huyết đằng
 1215. K huyết đằng ni
 1216. K khuyết
 1217. K lng
 1218. Kẹn
 1219. K np
 1220. Keo Ả Rập
 1221. Keo cao
 1222. Keo cắt
 1223. Keo đẹp
 1224. Keo giậu
 1225. Keo ta
 1226. Keo trắng
 1227. Keo tuyến to
 1228. K trơn
 1229. Kho lng nhung
 1230. Kho nhậm
 1231. Khảo quang
 1232. Kho vng bng
 1233. Khế
 1234. Khế rừng
 1235. Khế rừng l trinh nữ
 1236. Khế tu
 1237. Khoai ca
 1238. Khoai di
 1239. Khoai lang
 1240. Khoai na
 1241. Khoai nưa
 1242. Khoai nước
 1243. Khoai rạng
 1244. Khoai sọ
 1245. Khoai ty
 1246. Khoai vạc
 1247. Khổ diệp
 1248. Khi
 1249. Khi nước
 1250. Khồm
 1251. Kh mộc
 1252. Khm rằn
 1253. Khổ sm
 1254. Khổ sm Bắc bộ
 1255. Khc khắc
 1256. Khng khng
 1257. Khứu tiết thảo
 1258. Khuy o nhẵn
 1259. Kiệu
 1260. Kiều mạch
 1261. Kim anh
 1262. Kim cang Campuchia
 1263. Kim cang đứng
 1264. Kim cang l bắc
 1265. Kim cang l mỏng
 1266. Kim cang l quế
 1267. Kim cang l thun
 1268. Kim cang l xoan
 1269. Kim cang nhiều tn
 1270. Kim cang quả to
 1271. Kim cang Trung Quốc
 1272. Kim điệp
 1273. Kim đồng
 1274. Kim đồng nam
 1275. Kim giao
 1276. Kim ngn
 1277. Kim ngn dại
 1278. Kim ngn hoa to
 1279. Kim ngn l mốc
 1280. Kim ngn lẫn
 1281. Kim ngn lng
 1282. Kim phượng
 1283. Kim quất
 1284. Kim sương
 1285. Kim tước chi
 1286. Kim vng
 1287. Knh
 1288. Kinh giới
 1289. Kinh giới dại
 1290. Kinh giới đất
 1291. Kinh giới nhăn
 1292. Kinh giới phổ biến
 1293. Kro
 1294. Kỳ nam kiến
 1295. Lấu
 1296. L bung
 1297. L bung cao
 1298. Lạc
 1299. Lạc địa
 1300. Lạc nồm m
 1301. Lạc thạch
 1302. Lạc thạch lng gỉ
 1303. Lạc tin
 1304. Lạc tin cảnh
 1305. Lạc tin Wilson
 1306. L diễn
 1307. L hến
 1308. Lai
 1309. Li son
 1310. Li tru t hoa
 1311. Li tru l nhỏ
 1312. Li tru ni Lu
 1313. L lốt
 1314. L lụa
 1315. Lm bng
 1316. L men
 1317. L mng
 1318. Lm pht
 1319. Lm vồ
 1320. Lan bạch hạc
 1321. Lan cau tm
 1322. Lan chn rết l nhọn
 1323. Lan c mi đỏ
 1324. Lan c răng
 1325. Lan củ dy
 1326. Lan cuốn chiếu
 1327. Lan đất bng ngắn
 1328. Lan đất hoa trắng
 1329. Lan đầu rồng
 1330. Lan gấm
 1331. Lan gấm đất cao
 1332. Lan ging hương
 1333. L ngn
 1334. Lanh
 1335. Lan hạc đnh
 1336. Lan hi đốm
 1337. Lan kiếm
 1338. Lan len rch
 1339. Lan l hội
 1340. Lan một l
 1341. Lan quạt dẹt
 1342. Lan quạt l đui điều
 1343. Lan san h
 1344. Lan sc sch
 1345. Lăn tăn
 1346. Lan tc tin
 1347. Lan trc
 1348. Lan tục đoạn Trung Quốc
 1349. L nước
 1350. Lan vẩy rắn
 1351. Lan xương c
 1352. Lt hoa
 1353. Lau
 1354. Lấu b
 1355. Lấu b
 1356. Lấu lng hoe
 1357. Le lng trắng
 1358. Lấu ni
 1359. Lấu ng
 1360. Lấu Poilane
 1361. Lấu tuyến
 1362. L
 1363. Lẻ bạn
 1364. Liễu
 1365. Liễu bch
 1366. Liễu tường hoa đỏ
 1367. Lim
 1368. Lim vang
 1369. Linh
 1370. Linh chi
 1371. Linh đồi
 1372. Linh lăng
 1373. Loa kn đỏ
 1374. Loa kn trắng
 1375. Lộc mại
 1376. Lộc mại l di
 1377. Lộc mại nhỏ
 1378. Lộc vừng
 1379. Lộc vừng hoa chm
 1380. L Hội
 1381. Loi
 1382. Li thọ
 1383. Long đởm
 1384. Long đởm cứng
 1385. Lng mang
 1386. Long kn
 1387. Long mng
 1388. Lng mang l lệch
 1389. Long no
 1390. Long nha thảo
 1391. Lng trứng
 1392. Lng trứng thng thường
 1393. Long tu
 1394. Lọ nồi
 1395. Lọ nồi Hải Nam
 1396. Lọ nồi r
 1397. Lốp bốp
 1398. Lốt
 1399. La
 1400. La mạch
 1401. La m
 1402. Lun kế
 1403. Lun r đỏ
 1404. Lun thy
 1405. Lức
 1406. Lức dy
 1407. Lục lạc
 1408. Lục lạc b
 1409. Lục lạc bốn cạnh
 1410. Lục lạc đi di
 1411. Lục lạc dy
 1412. Lục lạc đỏ
 1413. Lục lạc khng cuống
 1414. Lục lạc kim
 1415. Lục lạc l bắc
 1416. Lục lạc l ổi di
 1417. Lục lạc l ổi trn
 1418. Lục lạc mũi mc
 1419. Lục lạc mụt
 1420. Lục lạc năm l
 1421. Lục lạc st
 1422. Lục lạc sợi
 1423. Lục lạc trắng
 1424. Lục lạc t
 1425. Lục thảo
 1426. Lục thảo thưa
 1427. Lucuma
 1428. Lu lu đực
 1429. L m
 1430. Lng
 1431. Lười mo tai chuột
 1432. Lười nai
 1433. Lười rắn
 1434. Lười rắn trắng
 1435. Lười ươi
 1436. Lương gai
 1437. Lương trắng
 1438. Lương xương
 1439. Lựu
 1440. M
 1441. Mạc ca
 1442. Mạc ca răng
 1443. Mạch mn
 1444. Mắc mt
 1445. Mắc cỡ
 1446. Mắc coọc
 1447. Mạc tm
 1448. M đậu linh
 1449. M đậu linh khc l
 1450. M đậu linh l to
 1451. M đề
 1452. M đề
 1453. M đề kim
 1454. M đề m
 1455. Ma hong
 1456. Mai
 1457. Mai cnh lm
 1458. Mai chiếu thuỷ
 1459. Mi dầm
 1460. Mai vng
 1461. M lin an
 1462. Mắm
 1463. Mấm đen
 1464. Mm ni
 1465. Mm xi
 1466. Mận
 1467. Mn bụi
 1468. Mn đất
 1469. Mn đỉa
 1470. Mn đỉa tru
 1471. Mng cầu xim
 1472. Măng cụt
 1473. Măng leo
 1474. Mng tang
 1475. Măng ty
 1476. Mảnh bt
 1477. Mảnh cộng
 1478. Mạnh tru
 1479. Mạn kinh
 1480. Mạn kinh l đơn
 1481. Mn mn
 1482. Mn mn hoa vng
 1483. Mn mn tm
 1484. Mần my
 1485. Mận rừng
 1486. Mn sơn hương
 1487. Mần tưới
 1488. Mo g
 1489. Mo g trắng
 1490. Mao lương
 1491. Mao lương Quang đng
 1492. Mao quả
 1493. Mạ sưa
 1494. Mạ sưa to
 1495. Mt
 1496. Mặt cắt
 1497. Mật cật gai
 1498. Mật đất
 1499. Mắt g
 1500. M tiền
 1501. M tiền cnh vung
 1502. M tiền hoa nch
 1503. M tiền hoa tn
 1504. M tiền Trung Quốc
 1505. Mật mng hoa
 1506. Mặt quỷ
 1507. Mật sm
 1508. Mt tơ
 1509. Mắt tru
 1510. Mắt tru mp nguyn
 1511. Mắt tru nhỏ
 1512. Mu ch
 1513. Mẫu đơn
 1514. Mẫu kinh
 1515. Mẫu kinh năm l
 1516. Mu linh
 1517. Mẫu thảo
 1518. Mẫu thảo mềm
 1519. Mẫu thảo quả di
 1520. My di
 1521. My dẻo
 1522. My lộ
 1523. My mật
 1524. My tất
 1525. My vọt
 1526. Me
 1527. M đất
 1528. M đất mềm
 1529. M đất nhm
 1530. M đất ra
 1531. Mễ đon hoa
 1532. Men bia
 1533. Me nước
 1534. Mn văn
 1535. Me rừng
 1536. M tr
 1537. Mến tường
 1538. Ma
 1539. Ma d
 1540. Ma d hoa gốc
 1541. Ma lau
 1542. M mắt
 1543. M
 1544. Mt
 1545. Mt ni
 1546. Mt tố nữ
 1547. Mỏ bạc
 1548. Mộc
 1549. M ca
 1550. Mc bng đơn
 1551. Mc cnh hợp
 1552. Mc diều
 1553. Mỏ chim
 1554. Mộc hương
 1555. Mộc k ngũ hng
 1556. Mc mo
 1557. Mc mo xanh
 1558. Mộc nhĩ
 1559. Mộc nhĩ lng
 1560. Mộc nhĩ trắng
 1561. Mc
 1562. Mộc thng
 1563. Mộc thng nhỏ
 1564. Mộc thng to
 1565. Mộc tiền
 1566. Mộc tiền to
 1567. M đỏ
 1568. M giấy
 1569. Mỏ hạc
 1570. Mơ leo
 1571. M mm xi
 1572. Mn bạc h
 1573. Mn dc
 1574. Mn đốm
 1575. Mng b Champion
 1576. Mng b chm
 1577. Mng b Curtis
 1578. Mng b đỏ
 1579. Mng b Hậu Giang
 1580. Mng b Lakhon
 1581. Mng b lng đỏ
 1582. Mng b lng phn
 1583. Mng b lửa
 1584. Mng b sọc
 1585. Mng b trắng
 1586. Mng b trở xanh
 1587. Mng b vng
 1588. Mng ngựa
 1589. Mng ngựa l c đui
 1590. Mng ngựa l to
 1591. Mng rồng
 1592. Mng rồng nhỏ
 1593. Mng ra
 1594. Mồng tơi
 1595. Mồng tơi ni
 1596. Mớp l đẹp
 1597. Mỏ quạ
 1598. Mỏ quạ ba mũi
 1599. M răng cưa
 1600. Mỏ sẻ
 1601. Mơ tam thể
 1602. Mơ trn
 1603. Mua
 1604. Mua b
 1605. Mua b
 1606. Mưa cưa
 1607. Mua hoa đỏ
 1608. Mua leo
 1609. Mua lng
 1610. Mua nhiều hoa
 1611. Mua ni
 1612. Mua rừng trắng
 1613. Mua sẻ tế bng
 1614. Mua tp
 1615. Mua tp c mo
 1616. Mua tp Npan
 1617. Mua thấp
 1618. Mua thường
 1619. Mức
 1620. Mức chm
 1621. Mức hoa đỏ
 1622. Mức hoa trắng
 1623. Mức hoa trắng nhỏ
 1624. Mức lng
 1625. Mức lng mềm
 1626. Mui
 1627. Mi ch quả mọng
 1628. Mi
 1629. Mũi mc
 1630. Mi tu
 1631. Mi ty
 1632. M mắt
 1633. Mung r Trung Quốc
 1634. Muối
 1635. Muối hoa trắng
 1636. Muỗm
 1637. Muỗm leo
 1638. Muồng biển
 1639. Muống biển
 1640. Muồng cht
 1641. Muồng đỏ
 1642. Muồng hai nang
 1643. Muồng hoa đo
 1644. Muồng ho
 1645. Muồng Java
 1646. Muồng l ngắn
 1647. Muồng l t
 1648. Muồng lng
 1649. Muồng ln
 1650. Muồng ngt
 1651. Muồng ngủ
 1652. Muồng nhiều hoa
 1653. Muồng tru
 1654. Muồng trĩn
 1655. Muồng trinh nữ
 1656. Muồng truổng
 1657. Muồng xim
 1658. Mướp
 1659. Mướp đắng
 1660. Mướp hỗ
 1661. Mướp kha
 1662. Mướp rừng
 1663. Mướp st
 1664. M u
 1665. Mỵ
 1666. Na
 1667. Nai
 1668. Na leo
 1669. Nấm bọc
 1670. Nấm c
 1671. Nấm chn chim
 1672. Nấm cỏ dy
 1673. Nắm cơm
 1674. Nấm cỏ tranh
 1675. Nấm cựa g
 1676. Nấm dai
 1677. Nấm dắt
 1678. Nấm đỏ
 1679. Nấm độc xanh đen
 1680. Nấm hương
 1681. Nấm mo g
 1682. Nam mộc hương
 1683. Nấm mối
 1684. Nấm mực
 1685. Nấm mụn trắng
 1686. Nấm phiến đốm chung
 1687. Nấm rơm
 1688. Nam sa sm
 1689. Nấm s
 1690. Nấm sữa
 1691. Nấm tai mo
 1692. Nấm tn da cam
 1693. Nấm thng
 1694. Nam xch thược
 1695. Nấm xốp hồng
 1696. N nang
 1697. N nang l nguyn
 1698. Nng
 1699. Năng củ
 1700. Nng hai
 1701. Nng hoa đỏ
 1702. Nng l rộng
 1703. Nng nng
 1704. Năng ngọt
 1705. Nắp ấm
 1706. Nạp lụa
 1707. Na rừng
 1708. Ngải chn vịt
 1709. Ngải cứu
 1710. Ngải đắng
 1711. Ngải giun
 1712. Ngải hoa vng
 1713. Ngải lục bnh
 1714. Ngải mọi
 1715. Ngải nạp hương đầu to
 1716. Ngải Nhật
 1717. Ngải rợm
 1718. Ngi
 1719. Ngải thơm
 1720. Ngải tin
 1721. Ngẫn chy
 1722. Nga trưởng
 1723. Ngu
 1724. Ngu Roxburgh
 1725. Ngu rừng
 1726. Ngu tu
 1727. Ng voi
 1728. Ngấy
 1729. Ngấy ba hoa
 1730. Ngấy đảo Mluyc
 1731. Ngấy hoa trắng
 1732. Ngấy l đay
 1733. Ngấy l hồng
 1734. Ngấy l l
 1735. Ngấy l tim ngược
 1736. Ngấy lng gỉ
 1737. Ngấy nhiều l bắc
 1738. Ngấy ta
 1739. Nghể
 1740. Nghể bo
 1741. Nghể bụi
 1742. Nghể bn
 1743. Nghể chm
 1744. Nghệ đen
 1745. Nghể điểm
 1746. Nghể đng
 1747. Nghể gai
 1748. Nghể hnh sợi
 1749. Nghể hnh sợi lng ngắn
 1750. Nghể hoa đầu
 1751. Nghệ
 1752. Nghể mềm
 1753. Nghể nhẵn
 1754. Nghể ni
 1755. Nghể răm
 1756. Nghể ru
 1757. Nghệ rễ vng
 1758. Nghể tăm
 1759. Nghệ ten đồng
 1760. Nghể thường
 1761. Nghệ trắng
 1762. Nghiến
 1763. Ng
 1764. Nga khỉ
 1765. Nga lng
 1766. Nga vi
 1767. Nga vi gn mờ
 1768. Nga vi lớn
 1769. Ngọc diệp
 1770. Ngọc lan hoa trắng
 1771. Ngọc lan hoa vng
 1772. Ngọc lan ty
 1773. Ngọc lan ty l rộng
 1774. Ngọc nữ
 1775. Ngọc nữ treo
 1776. Ngọc phượng hoa
 1777. Ngọc trc
 1778. Ngọc trc hong tinh
 1779. Ngọc vạn
 1780. Ngọc vạn vng
 1781. Ngoi
 1782. Ng th du
 1783. Ng th du l xoan
 1784. Ngọt nai
 1785. Ngt nghẻo
 1786. Ngổ tru
 1787. Ngũ gia gai
 1788. Ngũ gia hương
 1789. Ngũ gia nhỏ
 1790. Ngũ sắc
 1791. Ngt
 1792. Ngt nhớt
 1793. Ngt to
 1794. Ngt Wallich
 1795. Ngưu bng
 1796. Ngưu tất
 1797. Ngũ vị
 1798. Ngũ vị tử nam
 1799. Nguyn tuy cc
 1800. Nguyệt quế
 1801. Nguyệt quới
 1802. Nhi
 1803. Nhi dy
 1804. Nhi gn
 1805. Nhi leo
 1806. Nhi nhăn
 1807. Nhi nhiều hoa
 1808. Nhi thon
 1809. Nhả mận
 1810. Nhn
 1811. Nhn chy
 1812. Nhn d
 1813. Nhạ nhầu
 1814. Nhn hương
 1815. Nhn mọi cnh
 1816. Nhn trần
 1817. Nhn trần hoa đầu
 1818. Nhn trần nhiều l bắc
 1819. Nhn trần Trung Quốc
 1820. Nhu
 1821. Nhu l nhỏ
 1822. Nhu lng
 1823. Nhu lng mềm
 1824. Nhu nước
 1825. Nhị định răng nhỏ
 1826. Nho
 1827. Nhọc
 1828. Nhọc đen
 1829. Nho dại
 1830. Nho đất
 1831. Nhội
 1832. Nho lng
 1833. Nho ni
 1834. Nho rừng
 1835. Nht
 1836. Nht dại
 1837. Nht Loureiro
 1838. Nht ni
 1839. Nht rừng
 1840. Nhựa ruồi l nhỏ
 1841. Nhục đậu khấu
 1842. Nhum
 1843. Nhũ mộc
 1844. Nhung hoa
 1845. Nhụy lưỡi l nhỏ
 1846. Niễng
 1847. Niệt d
 1848. N
 1849. Nng
 1850. Nở ngy đất
 1851. Nng Npan
 1852. Nổ
 1853. Nụ
 1854. Nưa chn vịt
 1855. Nc nc
 1856. Nụ đinh
 1857. Nữ lang
 1858. Nữ lang nhện
 1859. Nuốt dịu
 1860. Nuốt hi
 1861. Nuốt l c ke
 1862. Oa nhi đằng
 1863. Oa nhi đằng l nhỏ
 1864. Ổ chim
 1865. Ốc tử
 1866. đầu
 1867. dược
 1868. dược Chun
 1869. Ổi
 1870. liu
 1871. liu khc gốc
 1872. mi
 1873. ng lo Henry
 1874. ni Ava
 1875. quyết
 1876. r
 1877. r lửa hoa cong
 1878. Ổ rồng
 1879. Ổ rồng trng
 1880. r nước
 1881. Ổ sao
 1882. Ổ sao dy
 1883. Ổ sao l mng
 1884. Ổ sao vẩy ngắn
 1885. Ớt
 1886. Ớt bị
 1887. Ớt c
 1888. Ớt chỉ thin
 1889. Ớt ln l nhỏ
 1890. Ớt ln l to
 1891. Ớt tm
 1892. Ổ vạch l ngn
 1893. Ổ vẩy
 1894. Ph cố chỉ
 1895. Phấn phng kỷ
 1896. Pht lnh cng
 1897. Phật thủ
 1898. Phn đen
 1899. Ph diệp biển
 1900. Phi lao
 1901. Phi yến
 1902. Phong h
 1903. Phng phong nam
 1904. Phng phong thảo
 1905. Phong quỳ
 1906. Phong quỳ b
 1907. Phong vũ hoa
 1908. Phục linh
 1909. Ph dung
 1910. Phụng vi
 1911. Phượng
 1912. Phương dung
 1913. Phượng tin Trung Quốc
 1914. Pison
 1915. Pison hoa tn
 1916. Pơmu
 1917. Qui thảo mềm
 1918. Qua lu
 1919. Qua lu bao lớn
 1920. Qua lu trứng
 1921. Qun chng
 1922. Quăng
 1923. Quả ngọt
 1924. Quảng phng kỷ
 1925. Quặn hoa Grandier
 1926. Quặn hoa vi lng
 1927. Quặn hoa Yersin
 1928. Quả nổ
 1929. Quả nổ b
 1930. Quả nổ ln
 1931. Quả nổ ống to
 1932. Quả nổ s
 1933. Quan thần hoa
 1934. Quản trọng
 1935. Quao
 1936. Quao nước
 1937. Quao vng
 1938. Quạ quạ
 1939. Quất
 1940. Quạt lng
 1941. Quế
 1942. Quế bạc
 1943. Quế Bắc bộ
 1944. Quế bon
 1945. Quế gn to
 1946. Quế hoa trắng
 1947. Quế hương
 1948. Quế l hẹp
 1949. Quế quan
 1950. Quế rnh
 1951. Quế thanh
 1952. Quyển b
 1953. Quyển b bm đ
 1954. Quyển b mc
 1955. Quyển b quấn
 1956. Quyển b xanh lục
 1957. Quyển b yếu
 1958. Quyển trục thảo
 1959. Quyết
 1960. Quyết ấp đ
 1961. Quyết ấp đ l nạc
 1962. Quyết chn ph
 1963. Quyết l thng
 1964. Quyết lng nhọn
 1965. Quyết lưới dy sng
 1966. Quyết trăng non ba l
 1967. Quyết vi voi
 1968. Quỳnh
 1969. Quỳnh lam
 1970. Qut
 1971. Qut rừng
 1972. Rm
 1973. Rm bụt
 1974. Rm bụt kp
 1975. Rm bụt leo
 1976. Rm bụt xẻ cnh
 1977. Rm Trung Quốc
 1978. Rng bay
 1979. Rng biển
 1980. Rng can xỉ hnh phảng
 1981. Rng can xỉ l di
 1982. Rng can xỉ l nhỏ
 1983. Rng can xỉ lng to
 1984. Rng can xỉ thn c lng
 1985. Răng cưa l rộng
 1986. Răng cưa mũi nhọn
 1987. Răng cưa ta
 1988. Rạng đng
 1989. Rng đui phụng gần
 1990. Rng rng
 1991. Rng rng Ford
 1992. Rng song quần
 1993. Rng song quần l đơn
 1994. Rng thổ xỉ b
 1995. Rng tin tọa gai nhỏ
 1996. Rng vi ln nhm
 1997. Rng yểm dực cnh
 1998. Rng yểm dực rỗ
 1999. Rau bnh li
 2000. Rau bo rừng
 2001. Rau bp
 2002. Rau cng cua
 2003. Rau cng cua bốn l
 2004. Rau cu chỉ vng
 2005. Rau cu dẹp
 2006. Rau chn vịt
 2007. Rau chua
 2008. Rau cc sữa
 2009. Rau đắng
 2010. Rau đắng biển
 2011. Rau đắng đất
 2012. Rau đắng l lớn
 2013. Rau đắng lng
 2014. Rau diếp
 2015. Rau diếp dại
 2016. Rau diếp đắng
 2017. Rau diếp đắng l nhỏ
 2018. Rau diếp đắng l răng
 2019. Rau diếp đắng nhiều đầu
 2020. Rau diếp đắng ni
 2021. Rau dớn
 2022. Rau đng
 2023. Rau dừa nước
 2024. Ru hm
 2025. Ru hm lớn
 2026. Rau khc
 2027. Rau khc dưới trắng
 2028. Rau khc nhiều thn
 2029. Rau khc tẻ
 2030. Rau lưỡi b
 2031. Rau m
 2032. Rau mc
 2033. Rau mc trn
 2034. Rau m l rau muống
 2035. Rau m l to
 2036. Rau m lng
 2037. Rau m mỡ
 2038. Rau m ni
 2039. Rau mt
 2040. Ru mo
 2041. Rau mỏ
 2042. Rau mui
 2043. Rau muối
 2044. Rau muống
 2045. Rau mương đất
 2046. Rau mương đứng
 2047. Rau mương hoa nhỏ
 2048. Rau mương lng
 2049. Rau mương
 2050. Rau ngổ
 2051. Rau ngổ l đối
 2052. Rau om
 2053. Rau om Trung Quốc
 2054. Rau phong lun
 2055. Rau phong lun nhỏ
 2056. Rau pơ la
 2057. Rau răm
 2058. Rau răng hoẵng đẹp
 2059. Rau răng hoẵng l hẹp
 2060. Rau rễ x
 2061. Ru rồng
 2062. Rau rươi
 2063. Rau rươi đơn giản
 2064. Rau rươi l bắc
 2065. Rau rươi lng tuyến
 2066. Rau rt
 2067. Rau sam
 2068. Rau sắng
 2069. Rau tai voi
 2070. Rau tu bay
 2071. Rau tế tấm
 2072. Rau tinh t
 2073. Rau t
 2074. Rau vi
 2075. Rau vi l dừa
 2076. Rau xương c
 2077. Ry
 2078. Ry đui nhọn
 2079. Ry gai
 2080. Ry l mũi tn
 2081. Ry leo
 2082. Ry leo Cathcart
 2083. Ry leo Hồng Kng
 2084. Ry leo l lớn
 2085. Ry leo l rch
 2086. Ry leo Trung Quốc
 2087. Ry ngt
 2088. Ry nham
 2089. Re cẩm chướng
 2090. R đẹp
 2091. Re đỏ
 2092. Rễ gi
 2093. Re mốc
 2094. Re mới hoa thưa
 2095. Re mới l c đui
 2096. Re mới Lecomte
 2097. Re nc
 2098. Rẹp
 2099. Rẻ quạt
 2100. Rẻ quạt ni
 2101. Rết ny Trung Quốc
 2102. Ru hồng đi
 2103. Ru l vẩy
 2104. Ru than
 2105. Riềng
 2106. Riềng ấm
 2107. Riềng bẹ
 2108. Riềng dơi
 2109. Riềng lưỡi ngắn
 2110. Riềng Malacca
 2111. Riềng nếp
 2112. Riềng rừng
 2113. Riềng tu
 2114. Riều
 2115. Riều hoa
 2116. R r
 2117. R r ct
 2118. R r lớn l
 2119. Rọc rạch
 2120. Rọc rạch lửa
 2121. Roi
 2122. Roi đỏ
 2123. Roi mật
 2124. Rong bn nhiều nhnh
 2125. Rong cải biển nhẵn
 2126. Rong đ cong
 2127. Rong đại b
 2128. Rong đầm lầy
 2129. Rong đui ch
 2130. Rong đui chồn
 2131. Rong guột chm
 2132. Rong hồng vn
 2133. Rong ly chẻ hai
 2134. Rong ly hoa vng
 2135. Rong mi cho
 2136. Rong mắt
 2137. Rong mơ
 2138. Rong mơ mềm
 2139. Rong ni
 2140. Rong sừng ngắn
 2141. Rong thạch
 2142. Rong thun tht nhnh đốt
 2143. Rong thuốc giun sần
 2144. Rong xương c
 2145. Rong xương c
 2146. Rm nao
 2147. Rum thơm
 2148. Rung ra
 2149. Rung rc
 2150. Rung rc l lớn
 2151. Rung rc nhiều hoa
 2152. Ruộng cy
 2153. Ruột g nhỏ
 2154. Ruột g phn
 2155. Ruột g vung
 2156. Rụt
 2157. Rt dại
 2158. Rt gn
 2159. Rt nước
 2160. Rt roi
 2161. Sả
 2162. Sa b
 2163. Sả dịu
 2164. Sả Georing
 2165. Sả hoa dy
 2166. Sả hồng
 2167. Si đất
 2168. Si gục
 2169. Si hồ nam
 2170. Si ni
 2171. Sả Java
 2172. Sả lam
 2173. Sầm
 2174. Sam biển
 2175. Sm bố chnh
 2176. Sm cau
 2177. Sam đ
 2178. Sam đ b
 2179. Sm đại hnh
 2180. Sam đ khc thy
 2181. Sam đ rp
 2182. Sm đất
 2183. Sm gai
 2184. Sam hoa nch
 2185. Sm hon dương cứng
 2186. Sm hon dương hẹp
 2187. Sm hồng
 2188. Sm l mốc
 2189. Sầm l rm
 2190. Sam lng
 2191. Sm my
 2192. Sm nam
 2193. Sam nhỏ
 2194. Sầm ni
 2195. Sa mộc
 2196. Sa mn
 2197. Sa mn ra lng
 2198. Sm ruộng
 2199. Sm Việt Nam
 2200. Sắn
 2201. Sắn dy
 2202. Sắn dy rừng
 2203. Sảng
 2204. Sảng cnh
 2205. Săng đen
 2206. Săng lẻ
 2207. Săng m
 2208. Săng m thon
 2209. Săng mu
 2210. Săng mu rạch
 2211. Sang nước
 2212. Sảng trắng
 2213. Săng sc nguyn
 2214. Sang trắng
 2215. Sang trắng Roxburgh
 2216. Sa nhn
 2217. Sa nhn gai
 2218. Sa nhn lưỡi di
 2219. Sn sạt
 2220. Sắn thuyền
 2221. San trắng
 2222. Sao đen
 2223. Sả quăn
 2224. Sa sm nam
 2225. Sa sm nam khng thn
 2226. Sấu
 2227. Sầu đu
 2228. Sầu đu cứt chuột
 2229. Sầu đu rừng
 2230. Sấu đỏ
 2231. Sầu ring
 2232. Sau sau
 2233. Sấu xoi
 2234. Sậy
 2235. Sậy kh
 2236. Sậy lớn
 2237. Sậy ni
 2238. Sen
 2239. Sen cạn
 2240. Sến ct
 2241. Sến đỏ
 2242. Sẻn gai
 2243. Sến găng
 2244. Sẻn hi
 2245. Sẻn l to
 2246. Sến mật
 2247. Sẻn
 2248. Sếu
 2249. Si
 2250. Sim
 2251. S mẩn
 2252. Sim rừng
 2253. Sỉ sn
 2254. Si ta
 2255. S tử la hn quả
 2256. Sở
 2257. Sổ b
 2258. Sổ bng vụ
 2259. Sc che
 2260. Sc Dalton
 2261. Sc đỏ
 2262. Sc mốc
 2263. Sc thon
 2264. Sở dầu
 2265. So đũa
 2266. Sổ Hooker
 2267. Si
 2268. Sồi đ cau
 2269. Sồi đ trắng
 2270. Si đứng
 2271. Si l trn
 2272. Si Nhật
 2273. Sồi nhọn
 2274. Si quả mọng
 2275. Si rừng
 2276. Si
 2277. Si ta
 2278. S loan Hemsley
 2279. S loan Trung Quốc
 2280. Sổ lọng vng
 2281. Sơn
 2282. Sổ năm nhụy
 2283. Sơn bin
 2284. Sơn đậu căn Horsfield
 2285. Sơn điện
 2286. Sơn đn
 2287. Song biến Trung Quốc
 2288. Song chu đui
 2289. Song chm Spire
 2290. Song nha chẻ ba
 2291. Song nha hai lần kp
 2292. Song nha song tam
 2293. Song quả
 2294. Sống rắn
 2295. Sống rắn di
 2296. Sống rắn dy
 2297. Sống rắn sừng nhỏ
 2298. Sơn hong cc
 2299. Sơn huyết
 2300. Sơn lan
 2301. Sơn liễu
 2302. Sơn mộc
 2303. Sơn tra
 2304. Sơn tra
 2305. Sơn tr Nhật Bản
 2306. Sơn v
 2307. Sơn vi
 2308. Sổ xoan
 2309. S
 2310. Sứa
 2311. Sữa dy quả cnh
 2312. Sứa hồng
 2313. Sữa l bng
 2314. Sữa l hẹp
 2315. Sữa l to
 2316. Sữa Maire
 2317. Sữa
 2318. Sư cước
 2319. Su ho
 2320. Sui
 2321. Sm
 2322. Sum nguyn vẹn
 2323. Sung
 2324. Sung bầu
 2325. Sung bộng
 2326. Sừng d
 2327. Sung dị
 2328. Sng đỏ
 2329. Sung l đn
 2330. Sưng mạng
 2331. Sưng Nam bộ
 2332. Sung ngọt
 2333. Sung rỗ
 2334. Sng
 2335. Sung thin tin
 2336. Sung thin tin
 2337. Sng trắng
 2338. Sừng tru
 2339. Sng vung
 2340. Sung xanh
 2341. Sương hồng đằng
 2342. Sương so
 2343. Sup lơ
 2344. Sụ Quảng Trị
 2345. Sứ sa mạc
 2346. Su su
 2347. Tắc k đ
 2348. Tạc l di
 2349. Tai chua
 2350. Tai chuột
 2351. Tai đ
 2352. Tai đất
 2353. Tai mo
 2354. Tai thỏ
 2355. Tai tượng đỏ
 2356. Tai tượng đui chồn
 2357. Tai tượng thon
 2358. Tai tượng c
 2359. Tai tượng xanh
 2360. Tai voi lng mc cu
 2361. Tai voi nhỏ
 2362. Tầm bp
 2363. Ta me
 2364. Tầm gửi
 2365. Tầm gửi cy dẻ
 2366. Tầm gửi dy
 2367. Tầm gửi l nhỏ
 2368. Tầm gửi quả chy
 2369. Tầm gửi st
 2370. Tam lăng
 2371. Tam phỏng
 2372. Tầm st
 2373. Tam tầng
 2374. Tam thất
 2375. Tam thất gừng
 2376. Tam thất hoang
 2377. Tam thụ hng Gaudichaud
 2378. Tam thụ hng Ph Quốc
 2379. Tầm xoọng
 2380. Tần
 2381. Tn hoa
 2382. Tần l c mũi
 2383. Tận thảo
 2384. To
 2385. To Campuchia
 2386. Tảo chuỗi ngọc
 2387. To dại
 2388. Tảo hưu Delavay
 2389. Tảo hưu Farges
 2390. Tảo hưu Hải Nam
 2391. Tảo hưu Vn Nam
 2392. Tảo l x
 2393. To mo
 2394. To na
 2395. To nhm
 2396. Tạo ph thảo
 2397. Tắp quang
 2398. Tếch
 2399. Tế min hoa
 2400. Tể ninh hoa nhỏ
 2401. Tế tn nam
 2402. Tề thi
 2403. Thạch bồ đo
 2404. Thạch cn thảo
 2405. Thạch đậu lan Anderson
 2406. Thạch đậu lan b
 2407. Thạch đậu lan hoa dy
 2408. Thạch đậu lan thơm
 2409. Thạch đinh hương
 2410. Thạch gip sm
 2411. Thạch hộc
 2412. Thạch hộc cựa di
 2413. Thạch hộc di trống
 2414. Thạch hộc duyn dng
 2415. Thạch hộc hoa hồng
 2416. Thạch hộc khng l
 2417. Thạch hộc l dao
 2418. Thạch hộc lng đen
 2419. Thạch hộc lộng lẫy
 2420. Thạch hộc ln
 2421. Thạch hộc mi mc
 2422. Thạch hương nhu
 2423. Thạch la ma
 2424. Thạch nam
 2425. Thạch nam Trung Quốc
 2426. Thạch tin đo thn đốt
 2427. Thạch tin đo Vn Nam
 2428. Thạch trạch lan
 2429. Thạch tng
 2430. Thạch tng dẹp
 2431. Thạch tng đui ngựa
 2432. Thạch tng Hamilton
 2433. Thạch tng l di
 2434. Thạch tng nhiều bng
 2435. Thạch tng phi lao
 2436. Thạch tng răng
 2437. Thạch vi
 2438. Thạch vi Bắc Bộ
 2439. Thạch vi cụt
 2440. Thạch xương bồ
 2441. Thạch xương bồ nhỏ
 2442. Thi li
 2443. Thi li hoa chy
 2444. Thi li l kiếm
 2445. Thi li lng
 2446. Thi li nước
 2447. Thi li san h
 2448. Thi li ta
 2449. Thi li tm
 2450. Thi li trắng
 2451. Than
 2452. Thăng mộc ni
 2453. Thanh đạm mềm
 2454. Thanh đạm ng
 2455. Thanh đạm nhớt
 2456. Thanh đạm ra
 2457. Thanh giang đằng
 2458. Thanh gip
 2459. Thanh hao
 2460. Thanh hương
 2461. Thanh long
 2462. Thanh mộc hương
 2463. Thanh ngm
 2464. Thnh ngạnh
 2465. Thnh ngạnh đẹp
 2466. Thanh ngưu đảm
 2467. Thanh phong chụm
 2468. Thanh phong hoa thưa
 2469. Thanh to
 2470. Thanh thất
 2471. Thanh thất cao
 2472. Thanh thin quỳ l xếp
 2473. Thanh thin quỳ xanh
 2474. Thanh tr
 2475. Thanh trc tiu
 2476. Thanh yn
 2477. Thằn lằn
 2478. Thần linh l quế
 2479. Thn mt
 2480. Thần quả trấn
 2481. Thần xạ
 2482. Thần xạ hương
 2483. Thần xạ mốc
 2484. Thần xạ trườn
 2485. Thảo quả
 2486. Thảo uy linh
 2487. Thập tử Harmand
 2488. Thập tử hoa thưa
 2489. Thầu dầu
 2490. Thầu tu
 2491. Thầu tu hạt trn
 2492. Thầu tu lng
 2493. Thị
 2494. Tha l
 2495. Thị Candolle
 2496. Thch cnh hồng
 2497. Thị đi nhăn
 2498. Thị đầu heo
 2499. Thị dẻ
 2500. Thin danh tinh
 2501. Thin đầu thống
 2502. Thiền liền l hẹp
 2503. Thin liệu
 2504. Thin l
 2505. Thin l quang dạng cc
 2506. Thin l quang Oldham
 2507. Thin l quang rừng rậm
 2508. Thin l quang trắng
 2509. Thin mn
 2510. Thin mn rng
 2511. Thin nam tinh
 2512. Thin nin kiện
 2513. Thin nin kiện lớn
 2514. Thiến thảo
 2515. Thin tinh cc Npan
 2516. Thin tuế khng gai
 2517. Thin tuế lược
 2518. Thin tuế Rumph
 2519. Thin tuế Thi Lan
 2520. Thin tuế vng
 2521. Thiết c tn
 2522. Thiết đinh
 2523. Thiết trụ thảo
 2524. Thị giung
 2525. Thị huyền
 2526. Thị Morris
 2527. Thị ni
 2528. Tho
 2529. Thoa la
 2530. Thổ bạch cập
 2531. Thc lp
 2532. Thc lp bướm
 2533. Thc lp chn mảnh
 2534. Thc lp cuống quả di
 2535. Thc lp động
 2536. Thc lp đui
 2537. Thc lp Griffith
 2538. Thc lp l lượn
 2539. Thc lp l nhỏ
 2540. Thc lp l nhọn
 2541. Thc lp l Tilia
 2542. Thc lp lay
 2543. Thc lp lng nhung
 2544. Thc lp mạng
 2545. Thc lp nhiều hoa
 2546. Thc lp thanh lịch
 2547. Thổ đinh quế
 2548. Thổ đương quy
 2549. Thổ hong lin
 2550. Thổ hong lin l thuẫn
 2551. Thi chanh
 2552. Thi chanh l mỏng
 2553. Thi chanh l tiu huyền
 2554. Thi chanh lng
 2555. Thổ loannhi mu thịt
 2556. Thổ mật
 2557. Thổ mật leo
 2558. Thổ mật t
 2559. Thổ mật xoan
 2560. Thng ba l
 2561. Thồm lồm
 2562. Thồm lồm gai
 2563. Thổ mộc hương
 2564. Thổ mộc hương hoa trm
 2565. Thng đất
 2566. Thng đỏ
 2567. Thng đỏ l ngắn
 2568. Thng đui ngựa
 2569. Thng hai l
 2570. Thng la hn
 2571. Thng mộc
 2572. Thng mộc l nhm
 2573. Thng nng
 2574. Thng nước
 2575. Thng thảo
 2576. Thng thảo giả
 2577. Thng thin
 2578. Thng thin lin
 2579. Thng tre
 2580. Thổ nhn sm
 2581. Thổ nhn sm ba cạnh
 2582. Thố nhĩ lan
 2583. Thố nhi phong đẹp
 2584. Thố nhi phong l rộng
 2585. Th
 2586. Thổ phục linh
 2587. Thổ phục linh l phng kỷ
 2588. Thốt lốt
 2589. Tha
 2590. Thuẫn quả thảo
 2591. Thục địa
 2592. Thục quỳ
 2593. Thục quỳ vng
 2594. Thu hải đường Handel
 2595. Thu hải đường khng cnh
 2596. Thu hải đường l lng
 2597. Thu hải đường l ra
 2598. Thu hải đường l tim
 2599. Thu hải đường l xẻ
 2600. Thu hải đường Trung Quốc
 2601. Thu hải đường trường xun
 2602. Th l lng
 2603. Th l nhỏ
 2604. Thung
 2605. Thụ ngũ gia
 2606. Thuốc bắn
 2607. Thuốc bỏng
 2608. Thuốc dấu
 2609. Thuốc di
 2610. Thược dược
 2611. Thuốc gan
 2612. Thuốc giun
 2613. Thuốc hen
 2614. Thuốc l
 2615. Thuốc mọi
 2616. Thuốc phiện
 2617. Thuốc thượng
 2618. Thượng duyn rộng
 2619. Thương lục
 2620. Thương lục Mỹ
 2621. Thường sơn
 2622. Thường sơn ta
 2623. Thường sơn trắng
 2624. Thương truật
 2625. Thu phn thảo
 2626. Thụ sm quả to
 2627. Thử thch
 2628. Thy bồn thảo
 2629. Thủy cầm hoa to
 2630. Thủy cẩm hng
 2631. Thủy dương mai
 2632. Thủy gi
 2633. Thủy khổ mại
 2634. Thủy ma
 2635. Thủy ma l khin
 2636. Thủy ma l mua
 2637. Thủy ma ln
 2638. Thủy miết
 2639. Thủy tin
 2640. Thủy t l thun
 2641. Thủy trc
 2642. Thủy trc diệp
 2643. Thủy xương bồ
 2644. Ti m hoa nch
 2645. Ta t
 2646. Ta t dại
 2647. Ta t đất
 2648. Ta t rừng
 2649. Ta t ty
 2650. Tim
 2651. Tiền hồ
 2652. Tiễn quả
 2653. Tiết d
 2654. Tiết d l dy
 2655. Tiết d lng
 2656. Tiết tiết hồng
 2657. Tiu
 2658. Tiểu biển đậu
 2659. Tiểu đậu khấu
 2660. Tiu dội
 2661. Tiu giả
 2662. Tiểu hồi
 2663. Tiu l gai
 2664. Tiu lốt
 2665. Tiểu nhất điểm hồng
 2666. Tiểu thn cn thảo
 2667. Tiu thất
 2668. Tiểu thiệt
 2669. Ton địa phong
 2670. Tinh thảo
 2671. Tinh thảo bng đen
 2672. Tinh thảo lng
 2673. Tinh thảo Nhật
 2674. Tinh thư
 2675. Tinh tiết
 2676. Tc thần
 2677. Tc thần đui
 2678. Tốc thằng cng
 2679. Tc thần Philippin
 2680. Tc tin dy
 2681. Tc tin hoa đỏ
 2682. Tc tin rừng
 2683. Tc tin rừng hoa cựa
 2684. Tổ điểu
 2685. T hạp Bnh khang
 2686. T hạp cao
 2687. T hạp Trung Quốc
 2688. Tơ hồng
 2689. Tơ hồng nam
 2690. Tơ hồng Nhật
 2691. Tỏi
 2692. Tỏi rừng
 2693. Tỏi tai d cnh liềm
 2694. Tỏi tai d hoa lớn
 2695. Tỏi tai d hoa tm
 2696. Tỏi tai d hoa vng lục
 2697. Tỏi tai d hoa xanh
 2698. Tỏi tai d l c cuống
 2699. Tỏi tai d l gn
 2700. Tỏi ty
 2701. Tỏi trời hoa vng
 2702. Tỏi voi ln
 2703. Tổ kn
 2704. Tổ kn ci
 2705. Tổ kn hoa trắng
 2706. Tổ kn khng lng
 2707. Tổ kn l mc
 2708. Tổ kn trn
 2709. T ma dại
 2710. Tơ mnh
 2711. Tng d
 2712. Tống qun sủi
 2713. Tn nấm
 2714. Tổ phượng
 2715. Tp mỡ c chồi
 2716. Tp mỡ Graham
 2717. Tp mỡ suối
 2718. Tp mỡ thẳng
 2719. Tp mỡ trn
 2720. T sơn l c răng
 2721. Tơ xanh
 2722. Tra
 2723. Trm trắng
 2724. Trm vỏ đỏ
 2725. Tra bồ đề
 2726. Trắc bch
 2727. Trắc Balansa
 2728. Trắc dy
 2729. Trắc đen
 2730. Trắc Hance
 2731. Trạch cn
 2732. Trạch cn mềm
 2733. Trạch cn Sumatra
 2734. Trạch lan khc l
 2735. Trạch lan l gai mo
 2736. Trạch lan Trung Quốc
 2737. Trạch quạch
 2738. Trạch tả
 2739. Trắc l bẹ
 2740. Trắc l me
 2741. Trắc leo
 2742. Trắc mũi gio
 2743. Trắc nhiều thể nhị
 2744. Trắc Vn Nam
 2745. Tr gỗ
 2746. Tr hoa l c đui
 2747. Tr hoa Nhật
 2748. Trai
 2749. Trai chm
 2750. Trai tai
 2751. Trai xoan
 2752. Tra lm chiếu
 2753. Tra lm vồ
 2754. Trm
 2755. Trm bầu
 2756. Trm bầu ba l
 2757. Trm bầu hoa nhỏ
 2758. Trm bầu lng
 2759. Trm bng đỏ
 2760. Trm chim
 2761. Trm đen
 2762. Trầm
 2763. Trm gi
 2764. Trm hoa nhỏ
 2765. Trm hồng
 2766. Trm hng đẹp
 2767. Trm kn
 2768. Trm l c m
 2769. Trm lan Henry
 2770. Trm l nhỏ
 2771. Trm lo
 2772. Trm nu
 2773. Trm nhỏ
 2774. Trm sơ ri
 2775. Trm trắng
 2776. Trm vỏ đỏ
 2777. Trang nam
 2778. Trạng nguyn
 2779. Tra nhỏ
 2780. Tr nhụy ngắn
 2781. Trn chu ba l
 2782. Trn chu hoa ph
 2783. Trn chu l mem
 2784. Trn chu l men
 2785. Trn chu nhi di
 2786. Trn chu rau
 2787. Trn chu sikok
 2788. Trn chu trắng
 2789. Trn chu tam gic
 2790. Trn chu tan
 2791. Trn chu thua
 2792. Trao tro
 2793. Trấp
 2794. Tr tin
 2795. Trẩu
 2796. Trầu b vng
 2797. Tru cổ
 2798. Trẩu hoa to
 2799. Trầu khng
 2800. Tr vỏ
 2801. Trẫy
 2802. Tre gai
 2803. Tre mỡ
 2804. Tren thon
 2805. Tre soi
 2806. Trinh đằng ba chẽ
 2807. Trinh đằng chn
 2808. Tro buồn
 2809. Trm
 2810. Trm leo
 2811. Trm leo lng th
 2812. Trm quạt
 2813. Trm qu
 2814. Trọng đũa
 2815. Trọng đũa l trang
 2816. Trọng đũa nhăn
 2817. Trc đo
 2818. Trc đo thơm
 2819. Trc đen
 2820. Trc đốt lớn
 2821. Truck bach
 2822. Truck cần cu
 2823. Truck cứng
 2824. Truck diệp lan
 2825. Truck diệp lin
 2826. Truck diệp tử
 2827. Trc phật
 2828. Trc so
 2829. Trc thảo Npan
 2830. Trc tiết
 2831. Trung qun
 2832. Trứng quốc
 2833. Trầu rừng
 2834. Trường mật
 2835. Trường nước
 2836. Trường sm
 2837. Trường sinh l trn
 2838. Trường sinh muỗng
 2839. Trường sinh nguyn
 2840. Trường sinh rch
 2841. Trường sinh rằn
 2842. Trường sơn
 2843. Trừ trng cc
 2844. Tun tủ l mốc
 2845. T cầu
 2846. T cầu l thon
 2847. T cầu rấp
 2848. Tục đoạn
 2849. Tục đoạn cc
 2850. Tục đoạn nhọn
 2851. Tu chanh
 2852. Tử chu
 2853. Tử chu cố cuống hoa
 2854. Tử chu Đi loan
 2855. Tử chu đỏ
 2856. Tử chu gỗ
 2857. Tử chu hoa trần
 2858. Tử chu l di
 2859. Tử chu l nhỏ
 2860. Tử chu l nhỏ
 2861. Tử chu l to
 2862. Tử chu lng mềm
 2863. Tử chu thuỳ di
 2864. Từ ching
 2865. Từ collett
 2866. Tục tuỳ
 2867. Từ hemsley
 2868. Tử hoa cự đi
 2869. Tu h
 2870. Tu h bầu dục
 2871. Tu h philippin
 2872. Tử kim ngưu to sen
 2873. Tung
 2874. Tng la
 2875. Tung trắng
 2876. Tng x
 2877. Tước sng
 2878. Từ poilane
 2879. Tử tiu
 2880. Tửu hương thảo
 2881. Tử vn anh
 2882. Tử vi
 2883. Tuyến hng l to
 2884. Tuyết đảm Trung quốc
 2885. Tuyệt lan nhiều hoa
 2886. Tuyết mai
 2887. Ty giải gai
 2888. T lợi hoa thị
 2889. U du c đốt
 2890. u du mũi
 2891. U du nghing
 2892. Uy linh tin l lng
 2893. Vc
 2894. Vc can
 2895. Vc chn
 2896. Vc l lớn
 2897. Vc l nhỏ
 2898. Vc lng mềm
 2899. Vc Nhật
 2900. Vc sừng nhỏ
 2901. V
 2902. Vai
 2903. Vải giấy
 2904. Vải
 2905. Vn đa cnh giao
 2906. Vn đa đồng mu
 2907. Vang
 2908. Vng anh
 2909. Vng anh l nhỏ
 2910. Vng đắng
 2911. Vang gai
 2912. Vạng hi
 2913. Vng lồ bụi
 2914. Vng nhựa
 2915. Vng nương đốm nu
 2916. Vng nương Java
 2917. Vng nương Wallich
 2918. Vạng trứng
 2919. Vn hương
 2920. Vani Trung bộ
 2921. Vẫn lan
 2922. Vạn nhn đả
 2923. Vạn nin thanh
 2924. Vạn nin thanh chn mảnh
 2925. Vạn nin thanh sng
 2926. Vạn nin thanh sng
 2927. Vạn tuế
 2928. Văn tử mộc
 2929. Vấn vương
 2930. Vấn vương Đ Lạt
 2931. Vấn vương l trn
 2932. Vắp
 2933. Vả
 2934. Vả rừng
 2935. Vằng
 2936. Vẩy cong
 2937. Vẩy ốc
 2938. Vẩy ốc l trn
 2939. Vẩy rộng
 2940. Vẹt
 2941. Vẹt dia
 2942. Vệ tuyến ngọt
 2943. Vĩ cốc thảo
 2944. Viễn ch ba sừng
 2945. Viễn ch hoa dy
 2946. Viễn ch hoa nhỏ
 2947. Viễn ch hoa vng
 2948. Viễn ch l liễu
 2949. Viễn ch l nhỏ
 2950. Viễn ch Nhật
 2951. Viễn ch trn đ
 2952. Viễn ch Xibri
 2953. Vi tiễn Nhật
 2954. Vỏ dụt
 2955. Vối
 2956. Vối rừng
 2957. Vối thuốc
 2958. Vi voi
 2959. Vng đỏ
 2960. Vng đồng
 2961. Vng hạt đ
 2962. Vng hoa hẹp
 2963. Vng nem
 2964. Vng quả cnh
 2965. Vng san h
 2966. Vng vang
 2967. Vong ph
 2968. Vt hnh trụ
 2969. Vt thơm
 2970. V b
 2971. V b sẻ
 2972. V hương
 2973. Vừng
 2974. Vũ ngạc
 2975. Vừng cỏ
 2976. Vừng đất
 2977. Vừng quả cầu
 2978. Vừng quả xoan
 2979. Vương tng
 2980. Vuốt hm
 2981. V sữa
 2982. X b
 2983. X căn thảo
 2984. X căn thảo Quảng Chu
 2985. X cừ
 2986. Xạ hng mềm
 2987. Xa k
 2988. X lch
 2989. X thiệt c cuống
 2990. X thiệt mạng
 2991. X thiệt thng
 2992. Xy
 2993. Xay răng nhọn
 2994. Xch bo hoa trần
 2995. Xch bo khc l
 2996. Xch bo l tim
 2997. Xch đồng
 2998. Xi r
 2999. Xi r Nam
 3000. Xoi
 3001. Xoan
 3002. Xoan nhừ
 3003. Xoan quả to
 3004. Xoa trụ lan Vn Nam
 3005. X đỏ
 3006. Xun hoa đỏ
 3007. X hương ni Đinh
 3008. X hương Wallich
 3009. Xương c
 3010. Xương c nhỏ
 3011. Xương chua
 3012. Xương kh
 3013. Xương mộc
 3014. Xương rắn
 3015. Xương rồng b c gai
 3016. Xương rồng ngọc ln
 3017. Xương rồng ng
 3018. Xương sơn
 3019. Xương sng
 3020. Xương vị
 3021. Xu xi
 3022. Xuyn khung
 3023. Xuyn lin
 3024. Xuyn tm lin
 3025. Xuyn tm thảo
 3026. Xuyến thảo
 3027. Xuyn tiu
 3028. Yến phi