TRANG CHỦ

 

CHÂM CỨU HỌC

LƯ THUYẾT

 

Lịch sử

Hệ thống Kinh Lạc Mạch

Hệ thống Kinh Chính

Hệ thống Kinh Biệt

Hệ thống Kinh Cân

Hệ thống Lạc Mạch

Hệ thống Huyệt

Tên huyệt

Số huyệt

Phân bố huyệt

Tác dụng của huyệt

Xác định vị trí huyệt

Nhóm huyệt Ngũ Du

Nhóm huyệt Chẩn Đoán

Nhóm huyệt Khích

Nhóm huyệt Nguyên

Nhóm huyệt Lạc

Nhóm huyệt Bát Hội

Nhóm huyệt Giao Hội

Nhóm huyệt Thiên Song

Nhóm huyệt Tứ Hải

Nhóm huyệt Thuỷ và Nhiệt

Bệnh lư trong Châm cứu

Nguyên tắc điều trị

Điều trị Kinh Chính

Điều trị Kinh Biệt

Điều trị Kinh Cân

Điều trị Lạc Mạch

Nguyên tắc chọn huyệt

Nguyên tắc phối huyệt

Thủ Pháp Châm

Thứ tự lấy huyệt

Thời điểm châm

Chọn Kim

Tư thế châm

Sát trùng kim

Châm kim

Hướng châm kim

Độ nông sâu của kim

Đắc khí

Bổ tả

Lưu kim

Thời gian điều trị

Kim cong

Vượng châm

Chỉ định và chống chỉ định

Bát Pháp và Châm cứu

Bổ Pháp

Hăn pháp

Hợp pháp

Ôn pháp

Tả pháp

Thanh pháp

Thông pháp

Tiêu pháp

Bổ Tả Pháp

Cửu biến thích

Thập nhị tiết thích

Ngũ tiết thích

Ngũ tà châm thích

Châm Tạng Phủ

Lập phương trị liệu